Αξιολόγηση


Πριν το σχεδιασμό μιας εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, είναι απαραίτητη η λεπτομερής αξιολόγηση των δεξιοτήτων του μαθητή. Στο Μαγικό Σύμπαν, προσφέρουμε λεπτομερείς αξιολογήσεις του επιπέδου δεξιοτήτων του μαθητή δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση των λειτουργικών δεξιοτήτων λόγου και χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για τη δημιουργία αποτελεσματικών θεραπευτικών παρεμβάσεων. Χρησιμοποιούνται τα πιο σύγχρονα συμπεριφορικά εργαλεία και γίνονται τόσο περιεκτικές αξιολογήσεις όσο και αξιολογήσεις που στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς δεξιοτήτων (π.χ., αναγνωστικές δεξιότητες, δεξιότητες λόγου, κοινωνικές δεξιότητες).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail στο kdounavi@magiko-sympan.gr.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *